بازار یادگیری دیجیتال همچنان در حال رشد است و گستره وسیعی از فن آوری های در حال ظهور را در بر می گیرد. اما این می تواند نقطه جالبی برای حرکت باشد. طیف وسیعی از راه حل ها در این حوزه وجود دارند که در حال گسترش هستند و آموزش های دیجیتالی را هیجان انگیز تر می کند، اما پیچیده تر بوده و ریسک بیشتری دارند.