مصاحبه دکتر احمد روستا در مراسم نخستین جایزه ملی یادگیری الکترونیکی

آقای دکتر احمد روستا؛ پدر علم بازاریابی ایران، در مصاحبه ای در حاشیه مراسم نخستین جایزه ملی یادگیری الکترونیکی بیان کرد: زندگی فرآیند یادگیری، به کارگیری، و نتیجه گیری است./دنیای آینده دنیای فروپاشی چهار مرز است: زمان، مکان، انسان، سازمان./در یک پدیده یادگیری چهار عامل تعیین کننده هستند: یاد دهنده، یادگیرنده، موضوع یادگیری، فضا و… ادامه خواندن مصاحبه دکتر احمد روستا در مراسم نخستین جایزه ملی یادگیری الکترونیکی