معرفی شرکت کنندگان در نخستین جایزه ملی یادگیری الکترونیکی (محور دستاورد تأثیرگذار)

دانشگاه علوم پزشکی مجازی با ثبت نام در محور دستاور تأثیرگذار، در جایزه ملی یادگیری الکترونیکی شرکت کرده است.