سخنرانی دکتر جلالی در دانشگاه بوعلی سینا

سال گذشته به مناسبت هفته پژوهش دکتر علی اکبر جلالی رییس کرسی یونسکو در آموزش و یادگیری الکترونیکی سخنرانی علمی با موضوع اینترنت اشیا را در دانشگاه بوعلی سینا ارائه نمودند. در این سخنرانی جوانب عام فناوری روز در زمینه شبکه های کامپیوتری و اینترنت را مورد توجه قرار داده و به تناسب فعالیت های پژوهشی مراکز علمی ایران با نیازهای کشور پرداختند. نهایتا پیشرفت های اخیر در زمینه اینترنت اشیا را مطرح نموده و فرصت ها و تهدیدهای موجود در این زمینه را مورد اشاره وبررسی قرار دادند.


ویدیو این سخنرانی در اینجا در دسترس است.
فایل ارائه سخنرانی در اینجا در دسترس است.