همکاری کرسی در برگزاری همایش ملی زیست بوم دسترسی همگانی به اطلاعات