معرفی سازمان برتر جایزه ملی یادگیری الکترونیکی؛ شرکت ایرانسل

فایل معرفی فعالیت های شرکت ایرانسل در زمینه یادگیری الکترونیکی که به عنوان سازمان برتر در نخستین جایزه ملی یادگیری الکترونیکی شناخته شد، ارائه می گردد.

لینک دریافت فایل