جایزه بین المللی سواد آموزی یونسکو هر سال بر موضوع خاصی تمرکز دارد. امسال تمرکز آن بر سواد آموزی در دنیای دیجیتال است.

از سال 1967، جایزه بین المللی سواد آموزی یونسکو از تلاش های برتر و نوآوری ها در زمینه سواد آموزی تقدیر کرده است. تاکنون بیش از 480 پروژه و برنامه که مجریان آن ها دولت ها، سازمان های غیردولتی و یا افراد بوده اند، در این جایزه شرکت داشته اند.

یونسکو از طریق این جوایز معتبر به دنبال حمایت از فعالیت های مؤثر سواد آموزی و تشویق ارتقا جوامع پویا و باسواد است.

هیأت داوران بین المللی که توسط مدیرکل یونسکو منصوب میشوند، سالی یک بار در پاریس گرد هم می آیند تا پروژه هایی را پتانسیل برخورداری از جایزه فوق را دارند شناسایی و مشخص کنند.

هیأت داوران متشکل است از فعالان پرسابقه و باتجربه حوزه سواد آموزی و دانشگاهیان حوزه آموزش، که به مدت دو سال به این سمت منصوب میشوند.

نامزدهای دریافت جایزه از طریق کشورهای عضو یونسکو یا سازمان های بین المللی غیردولتی که همکاری رسمی با یونسکو دارند معرفی میشوند.

برای آشنایی بیشتر با این جایزه و برندگان آن به لینک زیر مراجعه کنید:

http://unesdoc.unesco.org/images/0025/002587/258794e.pdf