به مناسبت شروع سال تحصیلی 1396-97، کارگاه آموزشی تبادل اندیشه (ویژه اعضای هیأت علمی) با عنوان “نقش مدرس در فرآیند یاددهی – یادگیری در بستر یادگیری الکترونیکی” در روز یکشنبه مورخ 26/06/1396 در مجتمع فرهنگی، تفریحی باهنر برگزار شد.

در این دوره اعضای هیأت علمی دانشگاه مهر البرز و نیز اعضای هیأت علمی دانشگاه های تهران که در حال همکاری با دانشگاه مهر البرز هستند حضور داشتند.

آقای دکتر خدایار ابیلی، استاد تمام دانشگاه تهران، به عنوان سخنران، مباحث آموزشی این کارگاه را ارائه دادند.

در پایان، برای شرکت کنندگان در دوره گواهینامه مشترک توسط کرسی آموزش و یادگیری الکترونیکی یونسکو و دانشگاه

مهر البرز صادر شد.