1. سخنرانی رئیس کرسی در سمینار آموزشی جایگاه آموزش و پرورش در دنیای دیجیتالی فردا – اصفهان – بهمن1397
  2. سخنرانی رئیس کرسی در سمینار آموزشی فناوری، اخلاق و آینده نظام سلامت – گرگان – 16 بهمن 1397
  3. سخنرانی رئیس کرسی در سمینار آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی ساری – مازندران – 17 بهمن 1397
  4. سخنرانی رئیس کرسی در همایش مدیریت شهری و روستایی – بندرعباس – اول تا سوم اسفند 1397
  5. سخنرانی رئیس کرسی در سیزدهمین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک – تهران – 29 فروردین 1398
  6. سخنرانی رئیس کرسی در سازمان بوستان ها و فضای سبز شهرداری تهران – 15 اردیبهشت 1398