تقریباً نیمی از کلاس های درس در هر روز از یک دستگاه دیجیتال استفاده می کنند.