مقالات

ليست مقالات  عنوان مقاله سال محل انتشار نویسندگان لینک شناسايي و دسته بندي ويژگي هاي سيستم آموزش الکترونيکي براساس مدل کانو در دانشگاه هاي مجازي ايران 1391 فصل نامه راهبردهای آموزش حميدرضا رضواني و هادي درگاهي لينك مشاهده Factors influencung onacceptance of e-learning system among clerksin financial institution: acase study of banks in shiraz city… ادامه خواندن مقالات

پیشنهاد های پژوهشی

روندهای سیستم های یادگیری الکترونیکی در دانشگاههای معتبر جهان مدل های تجاری ( Business models)دانشگاههای الکترونیکی معتبر دنیا (5 دانشگاه برتر) بررسی وضعیت دوره های دکتری (PHD)دربستر e-learning دردانشگاههای معتبر بررسی وضعیت رشته یادگیری الکترونیکی درمقاطع مختلف تحصیلی دردانشگاههای معتبر مقایسه میزان پیشرفت تحصیلی دردانشگاههای حضوری والکترونیکی درایران. بررسی تطبیقی آموزش الکترونیکی رشته های آموزشی… ادامه خواندن پیشنهاد های پژوهشی

پژوهش های انجام شده