Menu
خوراك
جلسه ارزیابی شرکت ایرانسل

جلسه ارزیابی شرکت ایرانسل

جلسه ارزیابی شرکت ایرانسل با حضور ارزیابان کرسی آموزش و یادگیری الکترونیکی و تیم یادگیری دیجیتال شرکت ایرانسل و سایر اعضای مرتبط این سازمان در روز دوشنبه 1397/8/21. تشکیل شد.
بيشتر
آغاز فرآیند ارزیابی شرکت کنندگان در نخستین جایزه ملی یادگیری الکترونیکی

آغاز فرآیند ارزیابی شرکت کنندگان در نخستین جایزه ملی یادگیری الکترونیکی

ارزیابان نخستین جایزه ملی یادگیری الکترونیکی از سوی کرسی آموزش و یادگیری الکترونیکی یونسکو، در سازمان امور مالیاتی حضور یافته و با بررسی مدارک و مستندات و تطبیق آن ها با آنچه از سوی آن سازمان در فرم های خوداظهاری و طی فرآیند ثبت  نام درج شده بود، ممیزی این شرکت کننده در محور سازمان را آغاز کردند. 
بيشتر
دی ان ان